Warning: Attempt to read property "permalink" on false in /home/users/hurtownia/public_html/recyklingkabli.pl/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 308

Chromatograf przenośny firm CHROMATO-SUD i AIRMOTEC

Mamy do sprzedania

airtoxicAnalizator jest wysoko zautomatyzowanym chromatografem gazowym z kolumną kapilarną przeznaczonym do ciągłego monitorowania w trybie „purge&trap” środowiska (powietrza, wody lub gruntu). Dzięki kompaktowej obudowie 19” może być stosowany w sieci kontenerów, pojazdach laboratoryjnych lub jako zestaw przenośny.

Pakiet oprogramowania airmoVISTA 1000 kontroluje wewnętrzne procesy oraz dokonuje zbierania danych wyników analizy. Dostarcza ono surowych danych do dalszego przetwarzania na zewnętrznym PC. Oprogramowanie airmoNET/ airmoCOM pozwala na bezobsługowe przenoszenie do komputera danych o koncentracji maksymalnie 5 składników. Narzędzia diagnostyczne pozwalają na śledzenie błędów. Oprogramowania airmoVISTA 1000 daje możliwiość rekalkulacji, kalibracji i przesyłania danych oraz ustawiania parametrów pomiaru i modyfikowania metod analitycznych. Umożliwia również obliczanie czasów retencji, powierzchni pików, stężenia lub masy.

Zastosowania analizatorów firm CHROMATO-SUD i AIRMOTEC

Analizator

 

Aplikacje do analizy powietrza

energyMEDOR H2S i merkaptany, 10 do 1000 ppb w oczyszczalniach ścieków, w atmosferze miast i miejscach pracy
AirmoBTX BTEX w atmosferze miast, wsi i w miejscu pracy
AirmoVOC VOC w atmosferze miast, wsi i w miejscu pracy
CHROMACHROM TCD Gaz
CHROMABIOGAZ O2, N2, CH2, H2O, CO2
CHROMACHROM S H2S, COS, siarczki, merkaptany
Urządzenia specjalne Chlorowce lub związki azotowe
T.H.C. Wszystkie węglowodory w powietrzu

 

Analizator

 

Aplikacje do analizy innych gazów

energyMEDOR H2S, merkaptany i THT w gazie naturalnym lub w ropie naftowej
CHROMABIOGAZ O2, N2, CH2, H2O, CO2
CHROMACHROM S H2S, COS, SO2, CS2, CO2 w gazie natur. i w ropie
CHROMATRAP Zaniczyszczenia VOC w czystych gazach N2, CO2, O2
CHROMATRAP Chlorowce, azotany w gazie
T.H.T. Wszystkie węglowodory
DID PPB w N2, CO2, O2, Ar

 

Analizator

 

Aplikacje do analizy gazów z ciał stałych i cieczy

AirmoBTX Pochodzące z wody (BTEX)
AirmoVOX Związki toksyczne w żywności

Zestawienie istotnych zastosowań airmoVOC 2010/ airmoVOC 1010/ airmoSCAN 1000/
airmoBTX 1000 do monitorowania w trybie ciągłym metodą “purge & trap”
(Zbudowana sieć kontenerów; pojazdy laboratoryjne; zestawy przenośne; obudowa 19″ rack)

 • Ciągłe monitorowanie emisji węglowodorów aromatycznych (np. benzen) w spalinach
  (procesy spalania, generatory elektryczne, kominy cementowni, kominy zakładów odlewniczych).
 • Bezpośrednie monitorowanie emisji wybranych substancji VOC w spalinach samochodowych.
 • Monitorowanie emisji terpenów przez rośliny (np. sosny) w szczególnych warunkach klimatycznych.
 • Monitorowanie ilości benzenu w atmosferze miejskiej.
 • Badanie warunków próbkowania w celu monitorowania benzenu w miastach z dużym ruchem ulicznym.
 • Ciągłe monitorowanie ilościowe aromatycznych i alifatycznych składników VOC w powietrzu w pobliżu zakładów chemicznych i petrochemicznych.
 • Powietrzne pomiary ozonu w czystych warstwach (w samolocie).
 • Sieciowe lub przenośne monitorowanie toksycznych związków w powietrzu w pobliżu zakładów przemysłowych.
 • Analiza ilościowa fenolu i krezoli w powietrzu lub w miejscu pracy przy produkcji fenolu.
 • Analiza benzenu i innych toksycznych oparów w miejscu pracy w przemyśle petrochemicznym (np. zbiorniki paliwowe).
 • Pomiary ilościowe koncentracji amin w miejscu pracy w zakładach odlewniczych.
 • Analiza toksycznych śladów aromatycznych i alifatycznych węglowodorów, chloropochodnych węglowodorów i lotnych związków siarki (np. merkaptany) w gazie ziemnym.
 • Analiza próbek gazowych w bio-reaktorach (alkohole, estery, ketony, aldehydy).
 • Wielofunkcyjne monitorowanie generatorów, gazów organicznych (zasilanie gazowe/ laboratoria jakościowe).
 • Wykrywanie śladowe rozpuszczalników w celu optymalizacji procesów produkcyjnych ze względu na niebezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe (przemysł lakierniczy).
 • Automatyczna analiza cieczy i ciał stałych w dynamicznej technice analizy nadpowierzchniowej “headspace”

 

Monomery w polimerach
 • Chlorek winylu w PVC
 • Lotne związki toksyczne w żywicy
Pozostałości rozpuszczalnika
 • Chlorek metylenu w żywności (np. kawa)
 • Węglowodory w folii (aluminium, plastik)
 • Węglowodory w tabletkach
Chloropochodne węglowodory w cieczach
 • Ekstrakcja gazu w próbkach wód gruntowych
  i zawartość dwuchloroetylen, trójchloroetylen,
  i inne chloropochodne węglowodory
  na poziomie µg/l
 • Analizy ekranowe zawartości ścieków wodnych